Please write to adele(@)detournementexhibition.org